Obchodní podmínky | PosliSnadno.cz

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení a troška představení

Je slušností se pořádně představit. Jsme společnost ByTorp, s. r. o., IČ: 04045181, sídlem Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze pod vložkou C 24154. Nebojte se toho dlouhého označení, níže v textu už si budeme říkat kratším názvem.

Jak Vám nadpis prozradil, právě čtete podmínky ke službě, kterou poskytuje naše společnost. Pořádně si je přečtěte, protože jsou nedílnou součástí zasílatelské smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Jednoduše řečeno – pokud si u nás objednáte zaslání jakékoliv zásilky, vztahy mezi námi se budou řídit těmito podmínkami. (Tyto podmínky budeme dále v textu překvapivě nazývat „podmínky“).

Máme rádi, když jsou pravidla jasná a srozumitelná, proto jsme se rozhodli, napsat pro Vás tyto podmínky tak, abyste jim rozuměli. Podmínky jsou závazné jak pro nás, tak i pro Vás, tak je prosím dočtěte až do konce. Navíc objednáním dáváte souhlas s jejich obsahem, tedy si je prosím přečtěte pečlivě.

Naše společnost pro vás obstará přepravu zásilky z místa A do místa B. S obstaráním přepravy jako s každým podnikáním jsou spojeny náklady a z něčeho žít musíme, takže si za to necháme zaplatit. Neděláme to sami, ale využíváme k tomu ty nejlepší přepravce, proto můžeme poskytnout ty nejlepší služby. Protože toho děláme hodně, máme dohodnuté lepší ceny, a proto tyto profesionální služby zajistíme za přijatelnou cenu.

Pojmy aneb kdo se skrývá za jakým označením

Naše práva a povinnosti (povinnosti zasílatele)

Naší povinností je obstarat na Vás účet přepravu zásilky z místa A do místa B, případně provést nějaké jednání, které s přepravou souvisí. Zásilky se budeme vždy snažit doručit dle Vašeho přání, a to co nejdříve. Termín doručení zásilky však bude uveden jako orientační čas, kdy předpokládáme, že se podaří zásilku doručit. Vzhledem k tomu, že se v přepravě vyskytují často nějaké překážky – počasí, stávky apod., nemusí být termín dodržen, ale v praxi to skoro vždy stihneme.

Vaše práva a povinnosti (povinnosti příkazce)

V první řadě musíte správně zadat veškeré potřebné údaje. Veškeré informace o Zásilce dostaneme jen od Vás a nemůžeme si je nikde ověřit nebo odhalit chybu, a proto je tak důležité, abyste vyplnění správných informací v Objednávkovém procesu věnovali značnou pozornost. Musíte správně zadat reálné parametry Zásilky (rozměry, hmotnost a případný válcovitý tvar balíku), správnou adresu doručení, další požadované informace o Zásilce apod., protože jinak Zásilka nemusí dorazit.
Na základě Vámi poskytnutých informací bude vybrán nejvhodnější Přepravce a stanovena cena.
Samozřejmě je také Vaší povinnosti řádně za službu zaplatit.

Pro jistotu raději znova upozorňujeme, že musíte Zásilku řádně zabalit a označit. Jak na to se dozvíte v jednoduchém Přepravním manuálu. Přepravní manuál Vám pak prozradí především to, jak všechno správně zabalit, označit a nalepit. Prozradí Vám, že musíte sundat štítky na krabici z minulosti, řádně nalepit nové Transportní štítky, zabalit vnitřek Zásilky tak, aby nedošlo k jeho poškození atd. Přestože nechceme omezovat Vaši fantazii, jednoduše řečeno je Vaší povinností podívat se do Přepravního manuálu a zabalit, označit a poslat Zásilku přesně podle něj. Pokud podle Přepravního manuálu postupovat nebudete, vystavujete se riziku, že zásilka dorazí později, jinam, nebo vůbec.

Je třeba upozornit, že Přepravce každou zásilku vždy sám zváží a přeměří, a pokud by reálné rozměry byly větší, než jaké jste uvedli, bude Vám jako Příkazci doúčtována částka odpovídající reálným parametrům Zásilky (pro úplnost raději znova připomínáme, že jak správně Zásilku máte změřit a zvážit se dozvíte v Přepravním manuálu).

Jako Příkazce jste odpovědný za to, že Zásilka bude řádně zabalena, označena a odeslána. Kurýr už nebude mít čas to kontrolovat a není to jeho povinnost, tedy myslete na to, že to musí být uděláno správně. Důležité také je, abyste zajistili, že tam nějaký odesílatel dle Vašeho výběru (nebo Vy sám) bude a zásilku odešle, i to je Vaší povinností.

Rovněž je Vaší povinností zajistit přítomnost Příjemce na místě, kam se bude doručovat. Zásilku musí někdo převzít, jinak nemáme způsob, jak zajistit její doručení. Zásilka bude fakticky předána třeba i sekretářce nebo zaměstnanci společnosti, které je doručováno, příbuznému Příjemce nebo spolubydlícímu (u fyzické osoby) apod. Není tedy nutné, aby tam byla konkrétní osoba, ale je Vaší povinností zajistit, aby bylo fakticky možné někomu Zásilku skutečně doručit. Přestože to bude výjimečné, může se stát, že Zásilka dorazí poškozená. Je Vaší povinností jako Příkazce poučit Příjemce o tom, že v takovém případě musí s doručujícím Kurýrem sepsat škodní protokol, nebo mu nahlásit převzetí Zásilky s výhradou. Pokud budeme totiž později tvrdit, např. že byl balík promáčklý, už nám nikdo neuvěří a taková reklamace bude neúspěšná. V tomto případě Vás rovněž upozorňujeme, že v případě, že nebude Zásilka doručena Příjemci, bude zaslána zpět Odesílateli a vy jako Příkazce ponesete veškeré náklady, které budou spojeny se zasláním Zásilky nazpět.

Dejte pozor při posílání Specifického zboží, myslete především na to, že ne všechno Zboží můžete poslat a určité Zboží jen s příslušným povolením a upozorněním. O tom, co patří mezi Specifické zboží, se dozvíte v Přepravním manuálu. Zboží, které nelze přepravovat, vůbec neposílejte a u Nebezpečného zboží pak nezapomeňte na příslušné povolení a upozornění.

V případě, že byste nějakou ze svých povinností porušili a například na Zásilce uvedli zjevně neexistující údaje o adrese doručení, pokusíme se s Vámi věc vyřešit, údaje doplnit a Zásilku, pokud to bude možné, doručit. Přesto však upozorňujeme, že veškerou odpovědnost za nedoručení a důsledky s tím spojené nesete v takových případech pouze Vy jako Příkazce.

Práva a povinnosti osoby, která zásilku fyzicky odešle (povinnosti odesílatele)

Odesílatel má povinnost být přítomen na adrese zadané Příkazcem do Aplikace poslisnadno.cz, aby Kurýr mohl zásilku vyzvednout a odeslat.

Důležité je, abyste jako Příkazce zajistil, aby tam nějaký Odesílatel dle Vašeho výběru (nebo Vy sám) byl a zásilku předal. Je opravdu jedno, zda to bude Váš zaměstnanec, nebo Váš partner/ka, nebo to uděláte sám, to už je na Vás jako Příkazci, který službu zaplatí.

Práva a povinnosti osoby, která zásilku fyzicky přijme (povinnosti příjemce)

Příjemce má povinnost být na místě sděleném Příkazcem a Zásilku převzít.

Příjemce má dále povinnost v případě poškození Zásilky s doručujícím Kurýrem sepsat škodní protokol, nebo mu nahlásit převzetí balíku s výhradou. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel, protože jim nebudeme schopni vyhovět.

Důležité je, abyste jako Příkazce zajistil, aby tam nějaký Příjemce dle Vašeho výběru (nebo Vy sám) byl a Zásilku převzal.

Doručování příjemci

Za převzetí Zásilky na udaném místě jste odpovědni Vy jako Příkazce.

Zásilka bude doručována na adresu a dle informací od Příkazce. V případě, že se nepodaří Zásilku na první pokus doručit, Přepravce se vždy pokusí o další doručení. Pokud ani to pro doručení stačit nebude, ještě jednou se pokusíme, ale počítejte s tím, že tyto další pokusy o doručení už mohou být zpoplatněny podle ceníku Přepravce a budete povinni případné poplatky za opětovné doručení uhradit.

Může se samozřejmě stát, že budete potřebovat doručovací adresu po jejím zadání změnit, což je samozřejmě možné, ale počítejte s tím, že taková změna opět může být zpoplatněna.

Abyste věděli, v jaké fázi doručení se vaše Zásilka nachází, přidělíme vám Číslo zásilky, pomocí kterého budete v Aplikaci poslisnadno.cz sledovat Zásilku (platí však jen pro zásilky typu Dokument a Balík).

Nedoručitelná zásilka

V některých případech se může stát, že Zásilku nebude možné doručit.

Například půjde o tyto případy:

Ve všech těchto demonstrativně uvedených případech (a obdobných) bude postupováno tak, že Zásilka bude zaslána zpět Odesílateli. Náklady související s odesláním a doručením Zásilky zpět Odesílateli ponese Příkazce. V případě, že Zásilku nebude možné doručit zpět, například z důvodu existence vývozních omezení v zemi Příjemce nebo v případech, kdy bude zjištěno Zakázané zboží, taková Zásilka bude zlikvidována, a to na náklady Příkazce.

Odpovědnost za škodu

Pokud zaviníme škodu na Zásilce, nahradíme Vám ji. Odpovídáme však jen za skutečnou faktickou škodu, která spočívá ve snížení hodnoty obsahu Zásilky. Za jiné škody, jako je ušlý zisk, případně další následné škody, neodpovídáme. Pokud tedy poškozením obsahu Zásilky způsobíme Vám nebo osobám blízkým citovou újmu, předem se omlouváme, ale náhradu v penězích od nás nečekejte. Tento druh škody nejsme prostě schopni ověřit a lidi na nás někdy zkouší různé fígle, jak z nás dostat peníze, takže v tomto musíme být přísní. Také se stávají situace, které vyloučit úplně nemůžeme, například havárie kamionu Přepravce apod.

Zjednodušeně se dá napsat, že co si zaviníte sami, za to si taky sami odpovídáte. Pokud tedy Zásilku nesprávně označíte, uvedete chybnou adresu apod., je to na Vaši odpovědnost, a proto pak budete muset třeba uhradit případné další náklady spojené s doručením Zásilky zpět. My pak odpovídáme za ty škody, které jsme zavinili; co nezaviníme, za to neodpovídáme.

Odpovídáte samozřejmě i za osoby, které jste si vybrali, aby Zásilku odeslali, přijali apod. Berte na vědomí, že v případě, že jakákoliv škoda na zásilce bude způsobena vlastníkem Zásilky, Příkazcem, Odesílatelem nebo Příjemcem, zprostí se Zasílatel odpovědnosti za škodu. Je jedno, v čem bude způsobená škoda spočívat, – například ve faktickém poškození zásilky, v její ztrátě nebo v něčem jiném. Pokud tedy Příjemce například rozšlape Zásilku od Vás, my Vám za to odpovídat nebudeme. Za vadný obsah Zásilky také odpovídat nebudeme. V případě, že tedy škoda bude důsledkem vady Zásilky nebo bude vyplývat z přirozené povahy Zásilky, odpovídáte Vy jako Příkazce.

Pokud bude obsahem Zásilky zboží z přepravy vyloučené nebo jinak porušíte podmínky přepravy, veškerá škoda jde za vámi. Granát, i když je zajištěný, tedy neposílejte.

Pro jistotu znovu připomínáme, že pokud vznik škody nebylo možné z naší strany odvrátit ani s vynaložením obvyklé péče, kterou lze předpokládat, za škodu neodpovídáme. Odpovídáme ale za škodu, kterou jsme opravdu způsobili.

Vzhledem k tomu, že jasně upozorňujeme na skutečnost, že předpokládaný termín doručení je pouze orientační a nemůžeme jej (vzhledem k množství situací, které mohou během přepravy nastat) garantovat, za veškerou škodu, která by vznikla „pozdějším“ doručením Zásilky nebo v jeho důsledku, neodpovídáme.

Zasílatel nenese žádnou odpovědnost za to, že Zásilka byla otevřena či s ní bylo jinak manipulováno z důvodu plnění povinností vyplývajících z právních předpisů. Pokud se tedy například celníci rozhodnou Vaši Zásilku otevřít, nemáme jak jim v tom zabránit a neponeseme v takovém případě žádnou odpovědnost za jejich chování.

Jakékoliv porušení Vašich povinností uvedených v těchto podmínkách bude mít za následek, že ponesete veškerou odpovědnost za způsobené škody Vy jako Příkazce a my se naopak veškeré odpovědnosti zprostíme.

Omezení výše způsobené škody, která bude hrazena, najdete v Přepravním manuálu.

Pojištění

Zboží, které zasíláte, si můžete nechat pojistit (políčko pojištění si můžete „zaškrtnout“ před dokončením objednávky v Objednávacím procesu). Zásilky budou pojištěny prostřednictvím konkrétního Přepravce.

V rámci Objednávkového procesu pak musíte uvést hodnotu Zásilky, na kterou byste Zásilku chtěli pojistit. Hodnota Zásilky musí zahrnovat jen pořizovací cenu Zboží, cenu případných obalových materiálů a cenu přepravy. V případě pojistné události budete muset hodnotu Zásilky doložit příslušnými doklady, které doloží cenu zboží a případně obalu.

Limity pojištění pak najdete v Přepravním manuálu. Každopádně platí, že z pojistky nelze uhradit více, než činí výše uvedené (cena Zboží, cena obalu, cena přepravy), a to i kdyby byla uvedena Příkazcem při pojištění vyšší cena Zboží či obalu. Rozhoduje tedy skutečná cena Zboží a obalu a je zbytečné navyšovat uměle pojistné uvedením vyšších než skutečných cen.

Úhrada služby

Na konci Objednávkového procesu si zvolíte jednu z forem úhrady za služby. Na výběr budete mít platbu kartou, prostřednictvím platebních bran, prostřednictvím PayPal apod. Cena služby tedy vždy bude známa předem a úhradou ceny bude Objednávkový proces dokončen.

Je však třeba upozornit, že pokud reálné parametry zásilky (rozměry, hmotnost, případně neuvedení, že měla válcovitý tvar) budou jiné, než jste nám jako Příkazce sdělili, pak Vám jako Příkazci může být vyfakturován doplatek odpovídající reálným parametrům naměřeným Přepravcem (takže pokud místo 20kg balíku pošlete 32kg balík, nebudete platit cenu, kterou jsme si dohodli za balík, který má 20 kg).
Pokud porušíte své povinnosti Příkazce dle těchto Podmínek a bude třeba vynaložit na zpětnou přepravu náklady, budete muset cenu za přepravu ve výši nákladů uhradit. Počítejte tedy s tím, že v případech, kdy například uvedete neexistující adresu, nezajistíte Příjemce na doručovací adrese (a v důsledku toho se nepodaří ani opakovaně doručit Zásilku) nebo třeba pošlete Zakázané zboží, bude proplacení veškerých s tím spojených nákladů požadováno po Vás jako Příkazci.

Zahájení přepravy zásilky

K faktickému zahájení přepravy dojde v okamžiku, kdy si Kurýr od Odesílatele vyzvedne Zásilku určenou k doručení. Jako Příkazce nesete plnou odpovědnost za to, že Odesílatel předá Zásilku v místě odeslání Kurýrovi a přeprava bude moci být vůbec zahájena.

Termín doručení zásilky

Chápeme, že „to spěchá“, a proto jsme schopni Zásilku vyzvednout velice rychle, aby mohla být bleskově doručena.

Zásilku jsme dle okolností schopni fakticky zaslat i v ten samý den, případně následující pracovní den po objednání Zásilky (případně pozdější den, který si Příkazce zvolí). V Objednávkovém procesu to bude vypadat tak, že na základě obce (odkud bude Zásilka odeslána) a aktuálního času, se vám jako Příkazci ukáže automaticky nejbližší možná doba pro vyzvednutí Zásilky (platí pro Dokumenty a Balíky, v případě ostatních typů zásilek jsou den a doba vyzvednutí dohodnuty individuálně) a Příkazce si zvolí časové okno, kdy chce Zásilku vyzvednout. Kurýr pak ve velké většině případů přijede ve stanoveném čase. Dodržení vybraného časového okna však nemůžeme garantovat a za nedodržení neneseme odpovědnost. Odesílatel se případným nedodržením časového okna ze strany Přepravce naopak nezbavuje odpovědnosti zajistit předání zásilky Kurýrovi.

U individuálních Zásilek si termín dohodneme vždy individuálně. Takže pokud budete například chtít převést něco ze skladu v Pardubicích do skladu v Praze, může to být u Vnitrostátních zásilek i ten stejný den. Vždy Vám tedy dle zadaných parametrů sdělíme, za jak dlouho jsme schopni Vaši Zásilku doručit na požadované místo.

U Mezinárodních zásilek doručení probíhá v časovém rozmezí uvedeném u konkrétní destinace. Postup bude obdobný jako u Vnitrostátních zásilek, jen bude delší termín doručení v závislosti na konkrétní zemi.

Chceme jednat fér, a proto znova upozorňujeme, že veškeré termíny doručení jsou orientační a nejsme schopni je garantovat na 100 % ani nejsme schopni odpovídat za doručení se zpožděním oproti předpokládanému orientačnímu termínu.

Mimořádné okolnosti

V mimořádných případech si vyhrazujeme právo zrušit Objednávku. Půjde o případy, kdy by například vybuchla sopka a následkem hustého dýmu byla zrušena letecká přeprava. Nebo by v cílové destinaci bylo zničeno letiště při zemětřesení nebo nepokojích a Přepravce by v závislosti na tom zrušil doručování do této destinace. V takových případech bychom se dostali do situace, že Vámi zaslanou Zásilku bychom nemohli přepravit a museli bychom Objednávku zrušit.

I v těchto případech se budeme snažit nabídnout Vám v rámci možností náhradní doručení a budeme s Vámi problém intenzivně řešit a hledat společně řešení.

Reklamace

Všem případným problémům zabránit nejde, a tak se může výjimečně stát, že Zásilka nebude řádně doručena a dojde k jejímu poškození, zničení nebo ztrátě.

Pojištění stejně jako odpovědnost se vztahuje jen za škodu přímo na přepravované Zásilce. Není možné se tedy domáhat ušlého zisku, citové újmy apod. Pojištění se tedy například nevztahuje na případ, kdy Zboží nebude doručeno druhé straně, čímž ujde Příkazci zisk, který by realizoval včasným doručením Zásilky.

Abychom mohli škodu reklamovat, je povinností Vás jako Příkazce zajistit, aby Příjemce Zásilku při převzetí zkontroloval. V případě, že by Zásilka byla poškozena, je podmínkou pro úspěšnou reklamaci oznámení takového poškození při převzetí Kurýrovi a uvedení konkrétního poškození v Záznamu o doručení. Pokud Příjemce podepíše záznam o doručení, aniž by zároveň uvedl, že se jedná o poškozenou Zásilku, zpětně na to nelze odkazovat a bude platit, že Zásilka byla ve chvíli doručení Příjemci v pořádku. V záznamu o doručení Zásilky musí být i výslovně uvedeno, jakou vadou vlastně Zásilka trpí. Pokud je obal Zásilky promáčklý, musí být napsáno, že je promáčklý obal, pokud je v obalu díra, musí být uvedeno, že je v obalu díra apod. Pokud to v záznamu o doručení není (jen pro informaci uvádíme, že záznam o doručení – kam půjde reálně napsat výhradu – může mít různou formu od PDA v ruce Kurýra až po klasický škodní protokol typický pro větší Zásilky, jako jsou kontejnery a palety, a typický také například pro Speciální zásilky), má se za to, že tam vada nebyla a případná reklamace bude muset být vyhodnocena jako nedůvodná.

Pro jistotu znovu upozorňujeme, že musí být Příjemcem přesně popsána vada a poškození už při převzetí Zásilky. Dále znova upozorňujeme, že pokud bude podepsán záznam o doručení bez výhrad, považuje se to za nevyvratitelný důkaz o tom, že Zásilka dorazila v pořádku, a není možné v takovém případě úspěšně uplatňovat nárok na náhradu škody a úspěšně hlásit pojistnou událost.

Zároveň je povinností Příkazce bez prodlení poté, co Příjemce obdrží poškozenou nebo zničenou Zásilku, oznámit nám poškození/zničení Zásilky, abychom mohli zahájit reklamační řízení. Musíme to řešit s Přepravcem, takže to potřebujeme vědět co nejdříve. Maximální lhůta pro podání reklamace je 10 kalendářních dní od doručení poškozené/zničené Zásilky. Pozdější reklamace bude odmítnuta pro opožděnost.

V případě, že by byla podána reklamace pro nedoručení Zásilky, platí opět lhůta 10 kalendářních dnů, která je počítána od avizovaného dne doručení. Pokud se Zásilku nepodaří doručit ani 35 dní po podání reklamace, budeme považovat Zásilku za ztracenou. Pokud se bez zbytečných pochybností zjistí, že je Zásilka zjevně ztracená, může být lhůta kratší a Zásilka bude považována za ztracenou dnem takového zjištění.

Reklamaci je možno podat jednak samozřejmě písemně na adresu Společnosti uvedenou v úvodu těchto podmínek anebo na e-mailovou adresu k tomu určenou: reklamace@poslisnadno.cz.

Do 10 kalendářních dnů od podání reklamace je rovněž třeba doložit veškeré podklady ke škodě (pořizovací faktury apod.), které by prokazovaly vznik škody (jaká škoda se hradí – viz Pojištění). Škoda, která může být nahrazena, představuje pořizovací cenu zboží, cenu případných obalových materiálů a cenu přepravy. Je tedy třeba doložit cenu zboží a případně také cenu obalu. Pro jednoznačnost raději znova uvádíme, že do škody, která by mohla být hrazena z pojistky nebo z odpovědnosti za škodu, tedy nepatří ušlý zisk, citová újma apod.

Dále je třeba, aby Příjemce Zásilky poškozenou nebo zničenou Zásilku po celou dobu až do vyřízení reklamace uschoval, a to včetně kompletního originálního (poškozeného) přepravního obalu. V rámci reklamace pak může konkrétní Přepravce přijet Zásilku zkontrolovat a případně si i ji odvézt do svých prostor k prozkoumání, aby zjistil, jak byla škoda způsobena. Je povinností Příkazce zajistit, že bude poskytnuta potřebná součinnost, aby mohla být Zásilka Přepravcem zkontrolována.

Odstoupení

Vzhledem k tomu, že je dnes moderní dávat do podmínek možnost odstoupit od smlouvy, tak jsme se rozhodli, že takové ustanovení do našich podmínek také dáme. Uznáváme však, že pro danou službu se to vůbec nehodí, protože zatímco při nákupu zboží je to šikovná věc, tak v případě objednání služby, která bude poskytnuta v řádech hodin, maximálně dnů, je praktická využitelnost odstoupení nulová.

Příkazce má právo od smlouvy odstoupit v případě zvlášť hrubého porušení povinností Zasílatele, a to za předpokladu, že ani po doručení výzvy k nápravě nebude ze strany Příkazce sjednána náprava. V případě, že Příkazce od smlouvy odstoupí je povinen uhradit veškeré náklady, které již byly vynaloženy na poskytnutí služby a je povinen uhradit i veškeré náklady s odstoupením spojené.
U fyzických osob nepodnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ust. o spotřebitelských smlouvách dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poskytování služby, která je realizována již v okamžiku, kdy si kurýr od Odesílatele vyzvedne Zásilku, tak platí, že po tomto okamžiku již odstoupit od smlouvy, nejde. Důvodem je, že pokud už například bude Zásilka třeba v letadle nad oceánem, tak už odstupovat od smlouvy nedává smysl, protože dostat Zásilku zpátky, by bylo dražší, než ji doručit na dohodnuté místo.

Při poskytování jiného druhu služeb by v případě zrušení „v průběhu“ poskytování znamenalo pro Vás povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení. V našem případě by to ale přesáhlo celkovou cenu a poškodilo by Vás to, tak raději volíme pro Vás příznivější scénář, a to že od okamžiku převzetí Zásilky se již nebude od smlouvy z Vaší strany odstupovat s tím, že považujeme, že s tím výslovně předem souhlasíte.

Pokud bude ze strany Příkazce, Odesílatele nebo Příjemce porušena povinnost ze smlouvy, má Zasílatel právo od smlouvy bez dalšího odstoupit.

Osobní údaje

S Vašimi údaji nakládáme maximálně obezřetně a chráníme a zabezpečujeme je proti zneužití. Vybraná data poskytujeme jen subjektům, které je potřebují pro zajištění samotné přepravy nebo naší činnosti. Nikdy bychom je neprodali k reklamním ani jiným účelům. Podrobně vše popisujeme v sekci Ochrana osobních údajů.

Několik vět na závěr

Vzhledem k tomu že se dá předpokládat rozšiřování našich produktů, přizpůsobení případným legislativním změnám a zejména situaci na trhu, vyhrazujeme si právo tyto podmínky jednostranně změnit.

Tyto podmínky jsou pravidly, která upravují náš vztah, je tedy třeba se jimi řídit. Jak již jsme výše zmínili, pokud Vám tyto podmínky nevyhovují, nebráníme se jejich změnám. Nenutíme Vás přijmout je. Pokud je chcete změnit, napište nám dle výše uvedeného a nepodávejte Objednávku dle těchto Podmínek. Pokud podáte Objednávku dle těchto Podmínek, prohlašujete, že jsou vám Podmínky známy a zavazujete se jimi řídit, což znamená, že je po objednání služby také musíte dodržovat. Většina pravidel zakotvených v Podmínkách se nikdy neuplatní. Podstatou našeho smluvního vztahu je, že zajistíme doručení Vaši Zásilky z adresy A na adresu B a Vy nám za to zaplatíte dohodnutou odměnu.

Podmínky můžeme jednostranně měnit. Musíme však změněné Podmínky zveřejnit na našich internetových stránkách nejméně 14 dní před jejich účinností. Ke změnám Podmínek by však běžně docházet nemělo. Změnu Podmínek od nás můžete čekat spíše jen v případech změny právních předpisů, na základě vývoje judikatury, případně jako zohlednění dosavadní zkušenosti s našimi klienty anebo v souvislosti s rozšířením námi poskytovaných služeb. Většinou by však mělo jít pouze o změny kosmetické.

Pokud by mezi námi vznikl spor a nedojde k jeho mimosoudnímu vyřešení, uplatní se právní řád ČR. Jinými slovy se můžeme obě strany – Vy nebo my – obrátit na příslušný soud a bude se to řešit klasickou cestou před nestrannými soudy.

Podmínky nabývají účinnosti dnem18.7.2016 (revize od 25.5.2018 – ochrana osobních údajů).

Součástí podmínek je přepravní manuál.